1. Plotëso të dhënat

2. Zgjedh Pakon

3. Rishikoni dhe Dorëzoni

Abonohu

Rishikoni detajet tuaja dhe dorëzoni

PROFORMË

Vagoni N.P.SH NUI: 810925604 Rr. Nezir Gashi, Nr.13, Prishtinë
DATA
Proformë Nr. VAPP//
Proformë për: Emri Biznesit:
NUI:
SHËRBIMI MUAJ ÇMIMI SHUMA
Pako për njoftime Tender dhe Grante
TË DHËNAT PËR PAGESË
Banka: TEB SH.A
Xhirollogaria: VAGONI
Numri xhirollogarisë: 2011000164208818
Përshkrimi pagesës: VAPP//
TOTALI